preloder

Chromowanie

Zabłyśnij wśród innych.

Tech­no­lo­gia chro­mo­wa­nia na­try­sko­we­go po­le­ga on na uzy­ski­wa­niu efek­tu per­fek­cyj­ne­go lu­stra na do­wol­nej po­wierzch­ni i ma­te­ria­le w każ­dym moż­li­wym ko­lo­rze tę­czy. In­no­wa­cyj­ność oraz pro­eko­lo­gia tej tech­no­lo­gii spra­wia, iż usłu­go­daw­ca jest zwol­nio­ny z obo­wiąz­ku uzy­ski­wa­nia prze­róż­nych po­zwo­leń, któ­re są nie­zbęd­ne w przy­pad­ku chro­mo­wa­nia gal­wa­nicz­ne­go czy też kon­wen­cjo­nal­nej la­kier­ni sa­mo­cho­do­wej.
Pod­sta­wo­wą i naj­waż­niej­szą ce­chą chro­mo­wa­nia na­try­sko­we­go jest 100% obo­jęt­ność kwasowo­-za­sa­do­wa po­wło­ki. Oznacza to przede wszyst­kim, że ele­men­ty po­kry­te chro­mem na­try­sko­wym (np. fel­gi) ni­g­dy nie będą oksy­do­wać (utle­niać się/​rdze­wieć) a sam ele­ment jest cał­ko­wi­cie za­grun­to­wa­ny i za­bez­pie­czo­ny przed in­ge­ren­cją soli, kwa­sów czy inny szko­dli­wych od­czyn­ni­ków.
Close Menu